શ્રી આગમાતાજી,ભરકાવાડા વાત છે આશરે ૨૦૦ વરસ પહેલા ની બનાસકાંઠા જિલ્લાના વડગામ તાલુકાના ભરકાવાડા ગામ ની કે જેમ, દરેક ગામ માં ગામ તોરણ(જાંપા તોરણ) હોય

Read More