રાજ્યમાં કોરોનાને કારણે લાગુ કરવામાં આવેલ લૉકડાઉનથી નાના-મોટા ઉદ્યોગોને મોટું આર્થિક નુકસાન પહોંચ્યું છે. ત્યારે થોડા સમય પહેલા રૂપાણી સરકારે વધુ એક રાહત પેકેજની જાહેરાત

Read More